Consiliul Județean Constanța va organiza, în sediul de pe bulevardul Tomis, nr. 51, un concurs pentru ocuparea prin recrutarea a funcției de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Compartimentului Dezvoltare Județeană, Sănătate, Sport și Învățământ – Serviciul Dezvoltare și Coordonare – Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea următoarele probe:
– selecţia dosarelor : 30.06 – 06.07.2022, la sediul instituţiei;
– proba scrisă : în data de 14.07.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– proba interviu : în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei.

I. Condiţii de participare:
Condiţiile de participare la concurs sunt:
Candidaţii trebuie să îndeplineasă condiţiile prevăzute la art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Inspector, clasa I, grad profesional Debutant
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de știință:
Ştiinţe Economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție: – ;

II. Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, din B-dul Tomis nr.51, la cam. 241, în perioada 10.06.2022 – 29.06.2022 şi conţin în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008, model afişat pe site – ul www.cjc.ro la secţiunea formulare;
b) curriculum vitae, modelul comun european, model afişat pe site – ul www.cjc.ro la secţiunea formulare, conform legii;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, diploma de licenţă şi anexele conform menţiunii din diplomă;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Diploma de master va fi însoţită şi de anexele conform menţiunii din diplomă;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei. Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008, model afişat pe site – ul www.cjc.ro la secţiunea formulare. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe acte se vor prezenta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Persoană de contact: Pascu Catiţa Anca – Inspector Superior, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0241/488430, email: ru-salarizare@cjc.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine în programul: de luni până joi, între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14,00.

Fişa postului, tematica şi bibliografia stabilită se publică pe pagina de Internet www.cjc.ro.

Foto: Facebook/Consiliul Județean Constanța

Citește și:

Post liber la Școala Gimnazială nr. 1 Lumina. Se cere o vechime minimă de 5 ani

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar