Agenția Națională de Transplant din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier IA pentru Oficiul Regional Constanța) cu jumătate e normă. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice/juridice;
 • curs de inspector de resurse umane acreditat de Ministerul Muncii;
 • vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni;
 • cunoștințe de operare calculator (Word, Excel, Internet) – nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 30 august 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 05 septembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale de Transplant, din București, str. Constantin Caracaș, nr. 2-8, etajul 4, sectorul 1, telefon 0317/101.471, e-mail runos@transplant.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.