Neptun Olimp SA
Neptun Olimp SA
C O N V O C A T O R

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A. cu sediul în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale  Actului Constitutiv, la solicitarea acționarului Ministerul Antreprenoriatului și Turismului nr. 13.357/CDC/27.10.2022, înregistrată la Neptun Olimp SA sub nr. 1685/27.10.2022 și nr. 1818/18.11.2022, a aprobat convoacarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor, pentru data de 23.12.2022, ora 12 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea profilului Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
  2. Aprobarea profilului personalizat al candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
  3. Aprobarea scrisorii de așteptări a acționarilor;                  
  4. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale  Ordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 13.12.2022, stabilită ca dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Împuternicirile vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de  23.11.2022  între orele 9 – 13 sau de pe  site-ul societății www.neptun-olimp.com.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, până inclusiv la dată de 21.12.2022 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acesta calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțîn 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA până pe dată de 8.12.2022.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite până pe dată de 8.12.2022.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din dată de 23/24.12.2022» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la dată de 22.12.2022 ora 12, cu mențiunea « Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din dată de  23/24.12.2022».

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv data de 23.12.2022, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în dată de 24.12.2022, la aceeași  ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 23.11.2022 în zilele lucrătoare  între orele 9-13 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptun-olimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin poștă la sediul Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 22.12.2022, data poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța în zilele lucrătoare, începând cu data de 23.11.2022, între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptun-olimp.com.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241/701.200 între orele 9.00 – 13.00.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.